Leverings voorwaarden 3Point Automatisering BV


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN BETALING VAN INTERNETDIENSTVERLENING

Van:
3Point Automatisering B.V., handelend onder 3Point, 3Point Automatisering,
3Point Internet, 3Point Telecom, 3Point observation Systems, 3Point Consumer 
Products, 3Point Pro Cinema, 3Point Satellite Systems, free2be, free2talk en free2communicate.hierna te noemen: 3Point


Artikel 1      Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 
 

∑De afnemer: de wederpartij van 3Point, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

∑Overeenkomst: de overeenkomst tussen 3Point en de afnemer.


Artikel 2      Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding
en iedere overeenkomst tussen 3Point en een afnemer waarop 3Point deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 3Point,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen
dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan
zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van 3Point en de afnemer
slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de
voorwaarden van 3Point. 
 
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. 3Point en de afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en
voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in
acht wordt genomen. 
 

Artikel 3      Aanbiedingen en offertes
 
Alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de
afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens, tenzij in
het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

De door 3Point gemaakte offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend; zij zijn geldig
gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. 3Point is slechts aan de offertes gebonden indien
de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 3Point is
niet aan een offerte gebonden indien toeleveranciers de in de offerte opgenomen goederen
niet meer leveren. 
 
De door de 3Point verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk, etc, zijn aan wijzigingen
onderhevig en gelden niet als offerte. 
 
Levertijden in offertes van de 3Point zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding
ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen. 
 
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk
anders is vermeldt. 
 
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is 3Point daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij 3Point anders aangeeft. 
 
Een samengestelde prijsopgave verplicht 3Point niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 


Artikel 4     Zekerheidstelling

1.  3Point is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, zekerheid te eisen dat
de afnemer aan zijn betalings- en alle overige verplichtingen zal voldoen, alvorens (verder)
te presteren. 

2.  3Point is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of
daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de
afnemer te verlangen. 

3.  Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de
rechtsvorm van de afnemer is gewijzigd, heeft 3Point het recht de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomene c.q. nog
niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan 3Point alsdan toekomende rechten op
betaling van hetgeen bij beŽindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte
werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.


Artikel 5      Uitvoering van de overeenkomst
 
3Point zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. 
 
Voor de uitvoering van de overeenkomst, heeft 3Point het recht werkzaamheden te laten verrichten
door derden. 
 
De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3Point aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor
het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 3Point worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 3Point zijn verstrekt, heeft 3Point het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen. 
 
3Point is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 3Point is uitgegaan van door
de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor 3Point kenbaar behoorde te zijn. 
 
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 3Point de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de afnemer de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 
Indien door 3Point of door 3Point ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van de afnemer of een door de afnemer aangewezen locatie, draagt
de afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 
De afnemer vrijwaart 3Point voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en welke aan de afnemer toerekenbaar is. 
 

Artikel 6      Levering
 
Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de
overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn. 
 
De afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat 3Point deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 
Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is 3Point gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening
en risico van de afnemer. 
 
Indien de zaken worden bezorgd, is 3Point gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. 
 
Indien 3Point gegevens nodig heeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze aan 3Point ter beschikking heeft gesteld. 
 
Indien 3Point een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
afnemer 3Point schriftelijk ingebreke te stellen. 
 
3Point is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken
of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. 3Point is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren. 
 
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 3Point de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van
de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 

Artikel 7      Onderzoek, reclames leveringen
 
De afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de afnemer te onderzoeken of kwaliteit
en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de
eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 
Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan 3Point te
worden gemeld. Niet zichtbare tekortkomingen behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk
binnen 12 maanden na levering te worden gemeld. 
 
Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de afnemer verplicht tot afname en
betaling van de gekochte zaken. Wenst de afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks
met voorafgaande schriftelijke toestemming van de 3Point op de wijze zoals door 3Point aangegeven. 
 

Artikel 8      Onderzoek, reclames dienstverlening
 
Klachten over de verrichte werkzaamheden dient de afnemer binnen 8 dagen na ontdekking,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden
gemeld aan 3Point. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat 3Point in staat is adequaat te reageren. 
 
Indien de klacht gegrond is, zal de 3Point de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de afnemer
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
3Point slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 20. 
 

Artikel 9      Vergoedingen, prijs en kosten
 
Indien 3Point met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is 3Point niettemin gerechtigd
tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd. 
 
3Point mag prijsstijgingen doorberekenen, indien 3Point kan aantonen dat zich tussen het moment van
aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien
van bijvoorbeeld de prijzen van de toeleveranciers, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten
of verpakkingsmateriaal. 
 
Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een
bevoegdheid daartoe ingevolge de wet. 
 
De door 3Point gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele
in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven. 
 

Artikel 10      Wijziging van de overeenkomst
 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk
is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. 3Point zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan
op de hoogte stellen. 
 
Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en/of kwalitatieve consequenties heeft,
zal 3Point de afnemer hierover van tevoren inlichten. 
 
Indien een vast tarief of honorarium is overeengekomen zal 3Point daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief of honorarium tot gevolg heeft. 
 
In afwijking van het te dezen bepaalde zal 3Point geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 
 

Artikel 11      Contractsduur; uitvoeringstermijn dienstverlening
 
De overeenkomst tussen 3Point en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van
de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn
dient de afnemer de 3Point derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 
 

Artikel 12 Opzegging overeenkomst dienstverlening
 
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, tenzij uit de overeenkomst
anders voorvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft 3Point recht op compensatie
vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan 3Point zijn toe te rekenen. Ten alle tijden
is de afnemer gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan de afnemer. 
 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door 3Point, zal 3Point in overleg met opdrachtgever
zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. 
 
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor 3Point extra kosten met zich meebrengen, worden deze aan
de afnemer in rekening gebracht. 
 

Artikel 13      Honorarium dienstverlening
 
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden
de leden 2, 5 en 6 t/m 11 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de
leden 3 t/m 11 van dit artikel. 
 
Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
 
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 3Point,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief
is overeengekomen. 
 
Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 
 
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in
rekening worden gebracht. 
 
Indien 3Point met de afnemer een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is 3Point niettemin gerechtigd
tot verhoging van dit honorarium of tarief. 
 
3Point is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien 3Point kan aantonen dat tussen het moment
van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. 
 
Bovendien mag 3Point het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat
de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan 3Point, dat in redelijkheid
niet van 3Point mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium. 
 
De afnemer is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of
tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na het verstrijken van deze
periode is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
De afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit
uit een bevoegdheid ingevolge de wet. 
 
3Point zal de afnemer het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken.
3Point zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 
 
Indien de afnemer de door 3Point kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te
aanvaarden, is de afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van 3Point genoemde
datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. 
 

Artikel 14      Betaling
 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 3Point aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting
niet op. 
 
Bezwaren inzake de factuur dient de afnemer schriftelijk binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur
te melden overeenkomstig. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden
genomen en heeft de afnemer afstand gedaan van zijn vermeende rechten. 
 
Indien de afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de afnemer van
rechtswege in verzuim. De afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige
bedrag. 
 
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen
van 3Point op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. 
 
3Point heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering
van de hoofdsom en de lopende rente. 
 
3Point kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. 
 
3Point kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 
Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal 3Point geen toeslag in rekening brengen. 
 
Indien betaling na 14 dagen geschiedt is de afnemer een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen
schriftelijk anders overeenkomen. 
 

Artikel 15      Eigendomsvoorbehoud
 
Alle door 3Point geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van 3Point totdat de afnemer alle navolgende
verplichtingen uit alle met 3Point gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren. 
 
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht 3Point zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen. 
 
De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek ter inzage te geven. 
 
Door 3Point geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht
en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 
Voor het geval dat 3Point zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de afnemer
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan 3Point of door deze aan te wijzen derden om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 3Point zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 
 

Artikel 16      Garantie
 
3Point garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden
gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
 
De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het
buitenland en de afnemer van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
melding heeft gemaakt aan 3Point. 
 
De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode 6 maanden. Voor goederen die zijn betrokken van een
toeleverancier geldt de garantie van de desbetreffende toeleverancier. 
 
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal 3Point de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de afnemer, naar keuze van 3Point, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging
verbindt de afnemer zich reeds nu de vervangen zaak aan 3Point te retourneren en de eigendom aan 3Point te verschaffen. 
 
De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 3Point, de afnemer of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de
zaak niet bestemd is. 
 
Indien de door 3Point verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie
beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 
 

Artikel 17      Incassokosten
 
Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de
afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 
 
Indien 3Point hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking. 
 
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. 
 

Artikel 18      Opschorting en ontbinding
 
3Point is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
 
De afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 

Na het sluiten van de overeenkomst 3Point ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming
haar rechtvaardigt. 
 
De afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld,
vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd. 
 
Voorts is 3Point bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 3Point op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Indien 3Point de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 
3Point behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 
 

Artikel 19      Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 
Indien 3Point aan de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de
afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig
te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor
zijn rekening. 
 
Indien de afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder
lid 1 genoemde verplichting, heeft 3Point het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de
kosten van vervanging, op de afnemer te verhalen. 
 

Artikel 20      Aansprakelijkheid
 
Indien door 3Point geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van 3Point jegens de afnemer mede
beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "artikel 16 Garantie" is geregeld. 
 
Indien 3Point aansprakelijk mocht zijn voor dienstverlening, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is gesteld. 
 
3Point is niet aansprakelijk voor de door 3Point ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte
schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook. 
 
3Point is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuiste,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van de door 3Point
geleverde goederen. 
 
De afnemer vrijwaart 3Point en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiŽle en
immateriŽle schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) de door 3Point geleverde
goederen of diensten 
 
Indien 3Point aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van 3Point te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag,
althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft exclusief BTW. 
 
In afwijking van hetgeen onder lid 6 is bepaald, geldt dat, indien de goederen door 3Point van een 
toeleverancier zijn betrokken, niet 3Point maar de toeleverancier aansprakelijk is voor schade,
voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan die geleverde goederen. 
 
In afwijking van hetgeen onder lid 6 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd langer
dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
 
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
 
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 3Point aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan 3Point toegerekend kan worden; 
 
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 
3Point is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 

Artikel 21      Risico-overgang

1.   Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.


Artikel 22      Overmacht
 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
3Point geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 3Point niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van 3Point worden daaronder begrepen. 
 
3Point heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat 3Point zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 
Voorzoveel 3Point ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 3Point gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te
voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
 

Artikel 23      Vrijwaringen
 
De afnemer vrijwaart 3Point voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de
overeenkomst worden gebruikt. 
 
Indien de afnemer aan 3Point informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert de afnemer dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en defecten. 
 

Artikel 24      Intellectuele eigendom en auteursrechten
 
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt 3Point zich de rechten en
bevoegdheden voor die 3Point toekomen op grond van de Auteurswet. 
 
Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 
 
De in het kader van de overeenkomst eventueel door 3Point tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van
3Point, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. 
 
Alle door 3Point eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden
gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 3Point worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit. 
 
3Point behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
van derden wordt gebracht. 
 

Artikel 25      Geheimhouding
 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, 3Point gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en
3Point zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is 3Point niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan. 
 

Artikel 26      Niet-overname personeel
 
De afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede ťťn jaar na beŽindiging daarvan, op
generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met 3Point, medewerkers
van 3Point of van ondernemingen waarop 3Point ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en
die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins,
direct of indirect, voor zich laten werken. 
 

Artikel 27      Geschillen
 
De rechter in de vestigingsplaats van 3Point is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 3Point het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter. 
 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 

Artikel 28      Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst tussen 3Point en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 

Artikel 29      Slotbepalingen
 
Ten behoeve van de internetdienstverlening zijn aanvullende voorwaarden van toepassing namelijk Algemene
voorwaarden voor verkoop, levering en betaling van internetdienstverlening. 
 Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen. 
 
3Point heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds
gesloten overeenkomsten. 
 

Versie 8  14 maart 2002


Leverings voorwaarden 3Point Internet


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP, LEVERING EN BETALING VAN INTERNETDIENSTVERLENING

Van:
3Point Automatisering B.V., handelend onder 3Point, 3Point Automatisering,
3Point Internet, 3Point Telecom, 3Point observation Systems, 3Point Consumer 
Products, 3Point Pro Cinema en 3Point Satellite Systems.


Hierna te noemen 3Point

Artikel 1. Definities 

1.	In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis
	 gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a.	Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder
	 rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die
	 met 3Point een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.

b.	Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en
	 anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en
	 gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet.

c.	Overeenkomst(en): alle, in relatie met de afnemer, door 3Point gehanteerde
	 overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn

d.	abonnement: de overeenkomst, aangegaan bij inschrijfformulier of op andere
	 wijze, op grond waarvan 3Point zijn diensten verleent, en waarop
	 deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

e.	schriftelijk(e): enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende
	 correspondentie; E-mail wordt daaronder niet verstaan.

f.	Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele afnemer.

g.	Gebruikerswachtwoord: de privť-sleutel van afnemer, benodigd voor
	 de toegang tot het systeem.

h.	IP-adres: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke
	 identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.


Artikel 2. Algemeen

1.	De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere
	 opdracht en iedere overeenkomst tussen 3Point en afnemer, evenals op de
	 uitvoering daarvan, voorzover zij betrekking heeft op het verschaffen van
	 toegang tot en gebruik van het Internet, de Userhomepage, E-mail, (semi-)vaste
	 aansluitingen, grafische en technische dienstverlening, waaronder onder meer
	 ontwerp, bouw & beheer van Websites en -pages, alsmede bijbehorende
	 adviesverlening, ondersteunende serviceverlening en overige faciliteiten.

2.	Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de "algemene voorwaarden voor verkoop,
	 levering, dienstverlening en betaling" van 3Point. Op het onder lid 1 genoemde
	 zijn dan ook tevens de "Algemene voorwaarden voor verkoop, levering,
	 dienstverlening en betaling" van toepassing. Bij eventuele strijdigheid
	 hebben deze voorwaarden een hogere rangorde dan de "algemene voorwaarden
	 voor verkoop, levering, dienstverlening en betaling".

3.	Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts van toepassing indien zij
	 uitdrukkelijk en schriftelijk met 3Point zijn overeengekomen.

4.	De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde eigen voorwaarden wordt
	 uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
	 is overeengekomen. Indien aldus de voorwaarden van de afnemer van toepassing zijn,
	 gelden zij slechts voorzover zij niet strijdig zijn met de voorwaarden van 3Point.
	 In geval van strijdigheid zullen de voorwaarden van 3Point de voorrang genieten,
	 zelfs indien anders is bedongen.


Artikel 3. Abonnementen & overeenkomsten 

1.	3Point werkt ten opzichte van de afnemers met overeenkomsten, abonnementen
	 genoemd, betreffende het verschaffen van toegang tot en gebruik van internet
	 en/of E-mail, plaatsing van websites en/of homepages op de webserver's en verhuur
	 van de daarvoor benodigde apparatuur. Verhuur van apparatuur geschied alleen als
	 de afnemer ook de toegang en het gebruik uitsluitend via 3Point regelt. Daarnaast
	 werkt 3Point ten opzichte van afnemers met overeenkomsten betreffende (semi-)vaste
	 aansluitingen, grafische en technische dienstverlening, waaronder onder meer
	 ontwerp, bouw & beheer van Websites en -pages, alsmede bijbehorende
	 adviesverlening, ondersteunende serviceverlening en overige faciliteiten.

2.	De overeenkomst of het abonnement komt alleen dan tot stand, nadat 3Point een
	 opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door 3Point verstuurde
	 factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht
	 de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging
	 is daarmee bepalend. 

3.	Wanneer de afnemer bezwaren heeft tegen de weergave van de vermelde gegevens
	 op de opdrachtbevestiging, dient hij dit schriftelijk kenbaar
	 te maken binnen 5 werkdagen.

4.	Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
	 afnemer voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5.	Voor overeenkomsten en abonnementen waarvoor naar aard en omvang geen offerte of
	 opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst
	 juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.

6.	Een abonnement wordt aangevraagd door invulling, ondertekening en het retourneren
	 van een inschrijfformulier, dan wel door online aanmelding. 3Point zal zo spoedig
	 mogelijk na ontvangst van het inschrijfformulier of elektronische aanmelding
	 zorgdragen voor toelating tot het Internet. Het abonnement gaat in op de dag
	 na verzending door 3Point van afnemers gebruikersnaam en -wachtwoord.

7.	De overeenkomst of het abonnement is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur
	 of overdracht door afnemer van de overeenkomst of abonnement en alle producten
	 en diensten waarop zij van toepassing is, heeft afnemer de uitdrukkelijke en
	 schriftelijke goedkeuring van 3Point nodig. Afwezigheid van deze toestemming
	 leidt tot nietigheid.

8.	3Point behoudt zich het recht voor zonder nadere motivering abonnementen te
	 weigeren hetgeen zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.


Artikel 4. Duur van de overeenkomst en abonnement

1.	Het abonnement wordt aangegaan voor de minimumduur van 1 jaar. Het abonnement
	 wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij opzegging
	 heeft plaatsgehad met inachtneming van het onder lid 3 bepaalde.

2.	Indien als onderdeel de overeenkomst het beheer van website's of pages wordt
	 geregeld, wordt de overeenkomst aangegaan voor de minimumduur van 1 jaar.
	 Zij wordt daarna automatische verlengd voor de periode van 1 jaar, tenzij
	 opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het onder lid 3 bepaalde. 

3.	Afnemer is gehouden aan een opzegtermijn van ťťn maand; opzegging van de
	 overeenkomst of abonnement dient dus ten minste ťťn maand voor het einde
	 van een overeenkomst of abonnementsperiode plaats te vinden. Opzegging van
	 de overeenkomst of abonnement dient steeds schriftelijk plaats te vinden. 

4.	Indien de overeenkomst of abonnement als gevolg van een toerekenbare
	 tekortkoming van afnemer eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is
	 verstreken, is afnemer de volle vergoeding voor die tijd aan 3Point verschuldigd.
	 Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke
	 voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen
	 en voordelen die voor 3Point uit de voortijdige beŽindiging voortvloeien in
	 mindering gebracht. 

5.	De overeenkomst of abonnement eindigt door de onder curatele stelling van
	 afnemer, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, dan wel door
	 wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door diens overlijden.
	 In het laatste geval is artikel 5 lid 4 van toepassing.


Artikel 5. Inzage gegevensbestanden

1.	Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking
	 van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij
	 verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten
	 van vertrouwelijke aard. 

2.	Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze
	 waarop afnemer gebruik kan maken van het systeem volgt dat 3Point slechts
	 onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in
	 het gebruikersgedrag van afnemer en diens niet openbare - bij 3Point onderhouden
	 - gegevensbestanden, onverminderd het in lid 6 en lid 8 bepaalde. 

3.	3Point zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan
	 derden verschaffen indien:
a.	de afnemer daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
b.	nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.

4.	3Point zal na de dood van afnemer diens niet openbare gegevensbestanden
	 behouden voor een periode van 6 maanden, op een wijze, niet vrij toegankelijk
	 voor de rest van het Internet. Het bepaalde in lid 2 is daarbij van overeenkomstige
	 toepassing, behoudens het geval dat belanghebbende derde een onmiskenbaar
	 zwaarwegend belang bij kennisname van specifieke informatie aantonen. 

5.	Belanghebbende derde kan door 3Point een redelijke vergoeding in rekening
	 worden gebracht voor het instandhouden van de gegevensbestanden na
	 overlijden van afnemer. 

6.	Na deze periode van 6 maanden zullen de bestanden worden gesloten en de
	 informatie tenietgaan. 3Point is niet verantwoordelijk voor de gevolgen
	 van de opheffing van de bestanden.

7.	Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van
	 specifieke relevante informatie. In geen geval zal 3Point (vrije) beschikking
	 geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -Sites, of anderszins
	 vertrouwelijke informatie. 

8.	3Point is bevoegd zelf inzage te hebben in de gegevensbestanden van afnemer
	 indien en voorzover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een
	 verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.Artikel 6. Aansluitingen en verbindingen 

1.	3Point biedt slechts op grond van een abonnement of overeenkomst aansluiting
	 c.q. toegang tot het Internet of enig ander systeem".

2.	De Userhomepage mag niet door afnemer voor commerciŽle doeleinden aan derden
	 ter beschikking worden gesteld. Onder commerciŽle doeleinden wordt verstaan:
a.	de publieke aanprijzing, aanbeveling of het aanbod van producten, diensten,
	 informatie, kennis, arbeid, bedrijven en instellingen;
b.	het aanbieden van, of uitnodigen tot het aangaan van overeenkomsten ter
	 uitvoeren van commerciŽle activiteiten.

	Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen en schriftelijk
	 is vastgelegd onder welke voorwaarde de Userhomepage door de afnemer wel
	 voor commerciŽle doeleinden aan derden ter beschikking mag worden gesteldArtikel 7. Gebruik van het systeem 

1.	3Point verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerk beveiliging,
	 beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke
	 informatie in het algemeen. Afnemer draagt echter de verantwoordelijkheid
	 voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke)
	 combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord. 

2.	3Point is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen
	 zonder voorafgaande bekendmaking aan afnemer. Verder mag 3Point wijzigingen
	 aanbrengen in de inbelnummers, de login-procedure en de gebruikerstoegang
	 en -naam. De kosten die afnemer tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel
	 maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op 3Point. 

3.	Het is afnemer niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige en
	 strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
a.	de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
b.	de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
c.	de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
d.	computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via het Internet of het
	 systeem anderszins;
e.	vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde
	 werken en software van anderen.

4.	Het is de afnemer niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten
	 voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige
	 gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beÔnvloedt.

5.	Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding
	 met het systeem.

6.	De informatie die de afnemer voor commerciŽle doeleinden verspreidt, dient in
	 overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften
	 van (zelf-) regulerende instanties.


Artikel 8. Beperkingen en blokkeringen toegang

1.	3Point is gerechtigd de toegang voor afnemer tot het systeem te beperken en te
	 blokkeren indien afnemer zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen
	 niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang
	 kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting
	 van afnemer onverlet. 

2.	Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 7 lid 3 en 4 bedoelde gedragingen
	 voordoen, kan afnemer van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog
	 aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. 
3.	Voorgenoemde levert voor 3Point een grond op voor blokkering van de toegang tot
	 de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar
	 overeenkomst met afnemer.

Artikel 9. Grafische en technische dienstverlening en advisering

1.	De dienstverlening zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval
	 overeenkomstig de met de afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 

2.	De overeenkomst betreffende het ten behoeve van de afnemer ontwerpen,
	 totstandbrenging en toepassen van informatie-architectuur, Web-applicatie en
	 artwork - alsmede de advisering daaromtrent door het voorgaande -, behelst de
	 vestiging van een recht op het bedrijfsmatige gebruik van het tot stand gebrachte
	 werk. De overeenkomst ziet, overeenkomstig het in artikel 13 en 14 bepaalde, niet
	 op de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of
	 model op het tot stand gebrachte werk. 

3.	Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan
	 3Point de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen
	 totdat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
	 heeft goedgekeurd. 

4.	3Point bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden
	 uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de afnemer tevoren in te lichten over
	 de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard
	 van de opdracht. De afnemer kan enkel zodanige objectief bepaalbare criteria
	 stellen waaraan de uitvoering zal dienen te voldoen, dat zij de kwaliteit of
	 functionaliteit van het werk niet aantasten. 

5.	Op grond van de creatieve aard van de werkzaamheden is 3Point niet aansprakelijk
	 voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang zij zich aan de gegeven
	 opdracht en criteria heeft gehouden. 

6.	3Point is gerechtigd om zonder toestemming van de afnemer, de opdracht of
	 onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij
	 haar in dienst zijnde derden.


Artikel 10. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

1.	3Point draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem, waarbij het zich
	 inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of 
	 onbereikbaarheid van het systeem tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare
	 omstandigheden, zijn echter voor risico van afnemer. 

2.	Als niet aan 3Point toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de
	 verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken
	 telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbel-lijnen,
	 uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van 3Point liggen. 
	 Uitval of onbereikbaarheid van het systeem tengevolge van redelijkerwijs benodigd
	 onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge
	 het in artikel 8 bepaalde, vallen daar eveneens onder. 

3.	De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van 3Point jegens derden, die veroorzaakt
	 worden door of vanwege gedragingen van afnemer, zullen steeds voor rekening en
	 risico van afnemer zijn.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.	Afnemer is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan
	 en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud
	 en beveiliging van de data.

2.	3Point is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het wijze waarop, of het doel
	 waarvoor de afnemer of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en
	 -wachtwoord van de afnemer bedient van de toegang tot het Internet. 

3.	Onverminderd het in de artikelen 7, lid 1 en artikel 10, lid 1 gestelde,
	 is 3Point niet aansprakelijk voor:
a.	de aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel
	 van het systeem;
b.	verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie;
c.	situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs
	 voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin 3Point redelijkerwijs niet in staat kan
	 worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.


Artikel 12. Voorbehouden 

1.	De overeenkomst tussen 3Point en de afnemer heeft geen betrekking op het door 3Point
	 aan de afnemer toegekende IP-adres, of de beschikking daarover. Het gebruiksrecht van
	 het IP-adres - niet zijnde onderwerp van de overeenkomst, noch afhankelijk van haar -
	 blijft na beŽindiging van de contractuele verhouding tussen partijen uitsluitend
	 voorbehouden aan 3Point, evenals 3Point's vrije beschikking daarover. 


Artikel 13. Auteursrecht/ IndustriŽle eigendom

1.	Voor zover de afnemer door 3Point software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds
	 in licentie. Met de aanvaarding van de door 3Point verstrekte software accepteert
	 afnemer de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de afnemer steeds gehouden zijn
	 zich als goed licentiehouder te gedragen.

2.	Het is de afnemer niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te
	 modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit
	 te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit
	 noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan. 

3.	Bij het kopiŽren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de afnemer
	 nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het
	 makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere
	 verwijzing naar 3Point, te wijzigen of te verwijderen. 

4.	Ten aanzien van de tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig
	 werk, merken partijen 3Point aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van
	 het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht. 

5.	De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele
	 rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, documentatie en andere
	 goederen en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen - alsmede van
	 eventuele kopieŽn van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij 3Point
	 of bij haar toeleveranciers. 

6.	3Point vrijwaart de afnemer voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten
	 van derden, ontstaan door het gebruik van door 3Point beschikbaar gestelde (grafische)
	 werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits afnemer 3Point terstond
	 informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar
	 overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorzien.


Artikel 14. Gebruiksrechten 

1.	De door 3Point beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke
	 informatie, worden aan de afnemer verstrekt op grond van een licentie. Het betreft een
	 niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen,
	 uitsluitend binnen de eigen organisatie van de afnemer


Artikel 15. Verjaring 

1.	Alle rechtsvorderingen van de afnemer uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen
	 overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht - na verloop van ťťn jaar,
	 te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen
	 bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden. 


Artikel 16. Geschillen

1.	Alle geschillen - waaronder inbegrepen die welke slechts door ťťn der partijen als
	 zodanig beschouwd worden - voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst
	 waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden
	 en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden
	 beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter in het arrondissement Amsterdam. 


Artikel 17. Geldigheid bepalingen

1.	Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van ťťn of meerdere bepalingen in
	 deze voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet. 

 
Artikel 18. Slotbepalingen 

1.	Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen. 

2.	3Point heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien
	 van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde. 

3.	Wijzigingen die gevolgen hebben voor een afnemer waarmee reeds een overeenkomst is
	 gesloten, worden tijdig op de daarvoor geŽigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30
	 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is
	 vermeld in werking. 

4.	Indien afnemer, met wie reeds een overeenkomst is gesloten, gevolgen ondervindt van
	 een wijziging in de Algemene Voorwaarden en haar daarom niet accepteert, mag hij de
	 overeenkomst eerder beŽindigen dan bepaald in artikel 4, lid 1, onverminderd de overige
	 bepalingen van artikel 4.